05.11.2019

Свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет

Заместник областният управител  на Област Плевен д-р Красимир Трифонов (Съгласно Заповед за заместване №РД-09-144 / 28.10.2019 г.) на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.,23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ( ЗМСМА)

СВИКВА

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Белене на 06 ноември 2019 г. от 15:00 часа в зала №26 на Община Белене, на което новоизбраните общински съветници, новоизбраните кметове на Община Белене и кметство Деков ще положат тържествено клетва и подпишат клетвен лист.

КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ЖЕЛАЕЩИ ГРАЖДАНИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ!

03.11.2019

Отказ от всъпване в правомощия на избран общински съветник

Общинска избирателна комисия - Белене, съгласно писмо № МИ-15-1403/ 02.11.2019 г. на ЦИК  е компетентна да се произнесе по постъпило заявление  от избран кандидат за общински съветник, преди да е положил клетва пред Общинския съвет Белене, като приеме, че същият не желае да встъпи в правомощията си на общински съветник и да обяви за избран следващия от кандидатската листа на коалицията или местната коалиция.

02.11.2019

Съобщение

ОИК Белене, на основание Решение №993-МИ / от 07.09.2019 г. и писмо №МИ-15-1368 / от 01.11.2019 г. на ЦИК, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване за кмет на кметство с. Деков втори тур в местните избори на 03.11.2019 г.:

 

Образец бюлетина за кмет на кметство с. Деков

01.11.2019

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА И ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ НА 02 И 03 НОЕМВРИ 2019 Г.

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА И ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ НА 02 и 03 ноември 2019 г.

 • Общинска администрация - за подаване информация за избирателната активност – 0887 746450
 • ОИК (Общинска избирателна комисия) - 0889643466
 • РУ на МВР Белене - 0888 231176; 0888 232721
 • РСПБЗН (Пожарна служба) Белене – 0886 552777
 • Дежурен прокурор и съдебен служител:
 1. Чавдар Мънев – районен прокурор на РП – Левски –

0650/ 86405; 0884 283 233

 1. Даниел Димитров – главен специалист – административна дейност – 0650/ 82295; 0887 328632
24.10.2019

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА И ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ НА 26.10 И 27.10.2019г.

 • Общинска администрация - за подаване информация за избирателната активност – 0887 746450
 • ОИК (Общинска избирателна комисия) - 0889643466
 • РУ на МВР Белене - 0888 231176; 0888 232721
 • РСПБЗН (Пожарна служба) Белене – 0886 552777
 • Дежурен прокурор и съдебен служител:
 1. Чавдар Мънев – районен прокурор на РП – Левски – 0650/ 86405; 0884 283 233
 2. Даниел Димитров – главен специалист – административна дейност – 0650/ 82295; 0887 328632
 • Военна прокуратура Плевен:
 1. ст. л-т Христо Матев – прокурор – 064/ 847460; 0887 521591
 2. Калинка Стефанова – съдебен деловодител – 0887 826766
17.10.2019

Във връзка с подвижна избирателна кутия.

   ОИК напомня, че до 21.10.2019 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, имат възможност да подадат заявление за гласуване с подвижна избиателна кутия. Заявления се подават в Община Белене (Център за информация и обслужване на гражданите - ЦИОГ).

   На 19.10.2019 г. изтича крайния срок за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. За спрвки -  Център за информация и обслужване на гражданите - ЦИОГ- Белене, където ще бъде осигурено дежурство на длъжностни лица на 19 и 20. 10. 2019г. (събота и неделя) от 9:00 до 17:00 часа/

16.10.2019

Съобщение

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

ОИК БЕЛЕНЕ ОБЯВЯВА следното разпределение за ОБУЧЕНИЕ на СИК в община Белене,

по местонахождение на  секции:

 

 

Местонахождение

 

Номер на секция

 

Място на провеждане

 

Дата и час на провеждане

ОУ „Васил Левски“

150300001, 150300004,

150300005, 150300006,

150300016

Зала № 26  в сградата на  Община Белене

21.10.2019 г. –

понеделник

17:00 ч.

СУ„Димчо Дебелянов“

150300002, 150300003,

150300007, 150300008,

150300015

Зала № 26  в сградата на  Община Белене

21.10.2019 г.-

понеделник

17:00 ч.

Всички кметства:

с. Деков;

с. Кулина вода;

с. Бяла вода;

с. Татари;

с. Петокладенци

 

150300009

150300012

150300013

150300010

150300011

 

Зала № 26  в сградата на  Община Белене

22.10.2019 г. –

вторник

17:00 ч.

ПСИК

150300017

Зала № 26  в сградата на  Община Белене

22.10.2019 г. –

вторник

17:00 ч.

06.10.2019

Съобщение

ОИК Белене, на основание Решение №993-МИ / от 07.09.2019 г. и писмо №МИ-15-697 / от 05.10.2019 г. на ЦИК, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване за Общински съветници, кмет на община Белене и кмет на кметство с. Деков в местните избори на 27.10.2019 г.:

 Образец бюлетина за Общински съветници

Образец бюлетина за кмет на община Белене

Образец бюлетина за кмет на кметство с. Деков

27.09.2019

Съобщение

ОИК    БЕЛЕНЕ     НАПОМНЯ,  ЧЕ:

      1. Вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е            

                                                                                              12.10.2019 г.

 1. За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е

                                                                                              12.10.2019 г.

 1. За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е

                                                                                              19.10.2019 г.

Заявленията се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите в сградата на Община Белене.

18.09.2019

Съобщение

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 1. ОИК № 1503, с адрес гр. Белене, ул. България № 35, ет. 2, зала 16, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
  ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 2. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 3. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 4. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 5. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 6. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 7. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]

13.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК

 

13.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Белене напомня, че с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., Централна избирателна комисия определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук

Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук

10.09.2019

Краен срок за приемане на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в местните избори на 27 октомври 2019г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БЕЛЕНЕ ОБЯВЯВА, ЧЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 17.00 ЧАСА НА 16.09.2019г./ПОНЕДЕЛНИК/.

09.09.2019

Работно време на ОИК Белене.

ОИК Белене  определя непрекъснато работно време на комисията ежедневно от 09:00 до 17:00 часа, включително събота и неделя.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 111-МИ / 26.11.2019

  относно: Обявяване за общински съветник следващия в листата кандидат на Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС, ВМРО,НФСБ).

 • № 110-МИ / 26.11.2019

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общинския съветник Петър Иванов Ангелов от Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС, ВМРО,НФСБ).

 • № 109-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за общински съветник, следващият в листата кандидат на местна коалиция ГЕРБ/БЗНС, ВМРО, НФСБ/.

всички решения